GOSTUJUĆI BLOG POST: Razvoj informacionih tehnologija

0

Informacija je danas postala ključ današnjice. Posjedovanje prave informacije u pravo vrijeme je danas od neprocjenjivog značaja. Za čovjekovo postojanje su prije bili potrebni materija i energija, one su se u raspodjelama smanjivale i trošile upotrebom. Sa informacijom se to ne dešava. Čak naprotiv kada koristimo informaciju, i mijenjamo je mi je obogaćujemo i oplemenjujemo.

Prve i druga industrijska revolucija su nosile sebi nešto svojstveno, neki novi pronalazak. Prva industrjiska revolucija je sa sobom donijela paru kao pogonsku snagu. Iz toga su nastali parabrod, parne mašine. Krajem XIX veka sa drugom industrijskom revolucijom javlja se pojava novih pogonskih goriva, nafta,  električna struja. Iz toga su nastali, automobili, avioni, željeznice itd…

TI-SI

Pojava informacionih tehnologija sa sobom nije donijela samo revoluciju u industriji, nego i revoluciju u društvu. Kompanije su danas shvatile da na tržištu mogu dominirati samo uz upotrebu informacionih i komunikacionih tehnologija. Danas kompanije se utrkuju u razvoju ovih tehnologija, kao i u posjedovanju istih.

information_technology2Čovjek je zapao pod uticaj novih tehnologija, komunikacije, računara. Danas se napredak neke zemlje, kao i nadmoć,  gleda se u primjeni i posjedovanju tehnologija i računara. Ovo je postala linija razdvajanja između razvijenih i nerazvijenih zemalja. Informacione i komunikacione tehnologije su svoj najveći razvitak i napredak doživjele u prethodnih 30 godina, kada je nastalo i 90% novih rješenja u ovim oblastima. Životni ciklus tehnologija je mali i ne veći od dvije godine u prosjeku. Kasniti danas godinu dana u razvoju informaciono komunikacionih tehnologija, je kao kašnjenje od 5 do 10 godina u XX vijeku. Današnje društvo se može nazvati informacionim društvom.

Informacione tehnologije imaju i svoju veliku manu. Jedan od proslavljenih islamskih naučnika je prije 900 godina u svoj knjizi obradio dva bitna djela, bolesti siromašnih i bogatih. Dan danas se to nije promjenilo, jer oni koji posjeduju informacione tehnologije žive u izobilju informacija, dok siromašni se jedva snalaze. Jaz između bogatih i siromašnih se sve više produbljuje i postaje sve veći. Najveći problem ovoga je prevelika koncetracija tehnologija u rukama određenih pojedinaca i država. Sa tom koncetracijom informacionih tehnologija dolazi i velika koncetracija moći i novca.

Ono što donose informacione tehnologije sa sobom, i šta nam nude, tjera nas da nam postanu nužne u obavljanju poslova. Povećanje produktivnosti, efikasnosti kao i smanjenje troškova i vremena obrade podatka informacija  su samo neke od prednosti.  Ovo u obavljanju svakodnevnih aktivnosti nema možda praktičnu primjenu, ali u obavljanju poslovnih operacija i aktivnosti ima itekako. Imati čovjeka manje na radnom mjestu koje može da zamjeni servis ili mašina je neprocjenjivo. Greške u radu su manje, a brzina izvršavanja veća. Obrada podataka i davanje pravovremene, tačne, precizne  informacije koja se može iskoristiti u pravom trentuku stvara kompetativnu prednost na tržištu.

Kako se prikupljaju informacije?

Tradicionalne marketinške metode podrazumjevaju  ankete, panel diskusije, fokus grupe. Sve se to nekad skupljalo na papiru , a potom ručni ili mehanički obrađivalo. Zamislite samo vrijeme koje je bilo potrebno da se ovo sve odradi, kao i  mali broj kupaca koji je dosegnut.

Sa pojavom računara i interneta brzina obrade informacija kao i broj ljudi do kojih možemo doći je nezamislivo porastao. Kompanije su krenule da razvijaju svoje internet portale gdje će korisnici usluga ili proizvoda moći da pronađu sve bitne informacije.

internet-activists-on-red-alert-ahead-of-united-nations-conference-a420e19f70

Saznavanje potreba kupaca je olakšano i pojavom društvenih mreža, koje su uvidjele ovu mogućnost i kompanijama počele da nude ciljan pristup kupcima.  Ovo sve nije bilo dovoljno jer nisu svi ljudi  24/7 na računaru i internetu. Ali jesu uvijek pri mobilnom telefonu .

Mobilna telefonija i proizvođači su uvidjeli ovaj značaj i zadnjih 10 godina rade na razvijanju integracije interneta i MobileApps31Jan11telekomunikacija. Naučnici su bili veoma uspješni na tom polju, što i pokazuje nova tehnologija mobilne telefonije. To su pametnih telefoni koji u sebi imaju integrisane video i audio funkcije, lični računar, internet, i još mnoštvo drugih korisnih aplikacija. Da bi jedan takav sistem mogao da obavlja složene zahtjeve, bilo je potrebno izraditi operativni sistem. Danas većina mobilnih telefona koristi android operativni sistem za koji su izrađene brojne android aplikacije. Sam sistem ne bi imao nikakvu svrhu da na njemu se ne izvršava mnoštvo android aplikacija.

Android aplikacije

Na operativnom sistemu se izvršavaju nezavisno od ostatka resursa sistema. Mnoge kompanije su vidjele mogućnost u izradi sopstvenih android aplikacija, jer im daje mogućnost da budu u stalnom kontaktu sa korisnicima, kao i da vuku potrebne informacije sa telefona korisnika.

Kad kažemo potrebne informacije, mislimo da se pri pokretanju aplikacije, javlja saglasnost za prihvatanje pristupa određenim resursima iz koga će preuzimati informacije. Naravno ukoliko se korisnik aplikacije ne slaže sa tim, može staviti zabranu za pristup određenim resursima. Zakonskim regulativama je regulisano šta to android aplikacije mogu preuzimati od korisnika i one se moraju poštovati.

Ostavite komentar